در خواست شما با موفقیت ثبت شد..
مدیریت تلفیقی تغذیه گندم بارویکرد حاصلخیزی خاک مزرعه
+

تامین متعادل و بهینه عناصر ومواد غذایی مورد نیاز گیاه و تغذیه صحیح آن یکی از ارکان اصلی تولید و ارتقاء صفات کمی و کیفی محصول می باشد، برای این منظور علاوه بر اینکه هر عنصر باید به حد کفایت در دسترس گیاه باشد بین مقادیر قابل جذب آنها در خاک نیز باید توازن و تعادل برقرار باشد. با استفاده از تجزیه گیاه و به خصوص آزمون خاک می توان کمبود، کفایت و سمیت عناصر مورد نیاز هر محصول را برآورد نمود.

 

رابطه بین غلظت عنصر غذایی در گیاه و عملکرد نسبی گیاه

آزمون خاک ، روشی مناسب برای پیش آگاهی از نقاط قوت و ضعف خاک برای تصمیم گیری های مدیریت حاصلخیزی خاک و تغذیه گیاه است. تجزیه گیاه راه دیگری برای شناسایی کمبود ها و توصیه عناصر غذایی برای بهبود وضعیت خاک و توصیه بهینه کودی است. تجزیه گیاه نمی تواند جایگزین آزمون خاک شود اما همراه آن می تواند برای توصیه کودی در سال یا کشت بعدی اثرگذار باشد.

حد بهینه عناصر غذایی درکل بخش اندام هوایی در گیاه گندم

عنصر

مرحله رشد

میزان در وزن خشک (درصد)

 

نیتروژن

پنجه زنی

4 - 5

ساقه دهی

3.5 - 4

طویل شدن ساقه تا ظهور اولین برگ پرچم

3 - 4

ظهور و کامل شدن برگ پرچم

2.5 - 3

 

فسفر

پنجه زنی تا ساقه دهی

0.4 - 0.7

ساقه دهی تا ظهور اولین برگ پرچم

0.2 - 0.4

ظهور و کامل شدن برگ پرچم

0.2 - 0.3

 

پتاسیم

پنجه زنی تا ساقه دهی

3.2 - 4

ساقه دهی تا ظهور اولین برگ پرچم

2 - 3.5

ظهورتا کامل شدن برگ پرچم

1.8 - 3

کامل شدن برگ پرچم

2 - 3

 

 

گوگرد

پنجه زنی

0.22- 0.55

ساقه دهی

0.19- 0.55

طویل شدن ساقه

0.17- 0.55

ظهور برگ پرچم

0.15 - 0.4

کامل شدن برگ پرچم

0.15 - 0.4

کلسیم

        پنجه زنی تا ظهور برگ پرچم

0.5 - 0.2

کامل شدن برگ پرچم

0.5 - 0.3

منیزیوم

پنجه زنی تا ظهور برگ پرچم

0.5 - 0.15

کامل شدن برگ پرچم

0.2 - 0.6

 

حد بهینه عناصر کم مصرف در کل اندام هوایی ( میلی گرم در کیلوگرم)

بر

پنجه زنی تا ظهور برگ پرچم

3 - 20

روی

پنجه زنی تا ظهور برگ پرچم

18 - 70

منگنز

پنجه زنی تا ظهور برگ پرچم

 25 - 150

آهن

پنجه زنی تا ظهور برگ پرچم

  30- 200

مس

پنجه زنی تا ظهور برگ پرچم

5 - 20

 

علائم کمبود عناصر غذایی در ظاهر گیاه گندم

کمبود نیتروژن: رایج ترین کمبود عنصر غذایی در غلات می باشد برگ                            

های پیرتر نسبت به جوانتر زودتر علائم زرد شدگی کلروز را در قاعده نشان میدهند.                                                  

کمبود پتاسیم : علائم کمبود پتاسیم همیشه در ابتدا روی  برگهای پیر

به صورت بافت مردگی و نکروزه شدن شبیه تنش خشکی ظاهر می شود.

کمبود فسفر: از مشخص ترین نشانه ها شمار پنجه کم در ابتدای فصل

 رشد ، ظاهر سبز تیره گیاه ، تغییر رنگ حاشیه برگ ها به قرمزی و زرد

 شدن نوک برگ پیر است و سبب تاخیر و نامنظمی در رسیدگی دانه و

تشکیل خوشه های کوچک می شود .   

زمان مصرف عناصر پرمصرف از قبیل نیتروژن/ پتاسیم / فسفر

قبل از کاشت  اختلاط با خاک

کاندیت

نیترالیا

نواتک کلاسیک

تیمار بذر آغشته کردن بذور

وکوزیم سید پلاس

فولزایم

هیومکس

پنجه زنی کود آبیاری در پاییز

هیومکس (آب دوم)

فسگارد پنجه زنی در پاییز

نواتک21 (آب سوم)

سنگرال اوره فسفات یا نواتک  48- 14 یا نواتک 18- 18- 18( آب اول در زمستان)

نوتریمیکس کامل

تغذیه برگی( محلول پاشی) ادامه  پنجه زنی در بهار

فسگارد

نوتریمیکس کامل

سولوپتاس

لطفا جهت خرید سبد پیشنهادی اینجا کلیک کنید

 

    کمبود گوگرد: از آنجایی که گوگرد در تشکیل کلروفیل نقش دارد کمبود                                                                        

   آن مجوب زردی عمومی گیاه می شود و تشدید آن موجب عدم تشکیل خوشه

    می شود.    

 

 

  

  کمبود منیزیوم : برگهای جوان نسبت به پیر ظاهری روشن پیدا می کنند و کمبود منیزیوم در کشتزار گندم شایع نیست بیشتر در خاک های شنی و سبک دیده می شود.

کمبود آهن : به صورت نواری مشاهده نوارهای زرد وسبز منظم در امتداد رگبرگ اصلی است.

کمبود روی : علائم کمبود روی در آغاز در برگ های میانی به صورت لکه های سوختگی دیده می شود.

کمبود منگنز : همانند کمبود آهن در خاک های آهکی و به صورت نوار های برنزی در قاعده برگ های جوان دیده می شود.

کمبود مس : بارز ترین علائم پژمردگی گیاه در اوایل مرحله پنجه دهی است و سوختگی نوک برگ باعث پیچ خوردگی انتهای پهنک برگ های جوان می شود و روی رشد پنجه ها موثر است.

کمبود بر: ترک خوردگی نزدیک رگبرگ اصلی در برگ های جوان نابارور شدن گلها کاهش وزن هزاردانه و چروکیدگی و خشک شدن دانه ها از علائم کمبود بر است.