در خواست شما با موفقیت ثبت شد..

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی، 1391

نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی، 1391

نمایشگاه بین‌المللی مشهد، 1392

خربزه، تربت جام، 2 خرداد 1396

کلزا، چناران، 3 خرداد 1396

گندم، چناران، 3 خرداد 1396

کلاس آموزشی پسته، شهرستان فردوس، آذر 1396

کلاس آموزشی پسته، شهرستان بشرویه، آذر 1396